هنرمندان لرستان با جمع‌آوری موسیقی‌شان به فرهنگ کمک کنند