توفان و گردو غبار در کرمان ۳۹ نفر را راهی مراکز درمانی کرد