امضای یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه سازمان بازرسی کل کشور با آمبودزمان فدراسیون روسیه