استقرار نظم وامنیت در جامعه زیر چتر اقتدار نیروى انتظامى‌