جدال یک زن با کله های سرسخت/ شغلی عجیب اما پر درآمد برای یک مادر