معاون وزیر صنعت :پارک های علم و فناوری نباید محل پارکینگ علم و دانش باشند