برطرف کردن مشکلات و چالش های دانشگاه های علوم پزشکی