طلبکار بدون حکم دادگاه نمی‌تواند اموال بدهکار را ضبط کند