خللی در روند مترو ایجاد نشده است/ تکذیب آتش سوزی در قطار مترو