چاقی در نوجوانی منجر به بروز بیماری دیابت و قلبی در جوانی می‌شود