شکار طعمه از سایت دیوار/سرقت از عکاس خبرگزاری راز سرقت به شیوه بیهوشی را فاش کرد