عدم تایید ادعای رئیس اتاق اصناف درباره میزان لوازم خانگی قاچاق