محسن کدیور، روحانی نمایِ ضد انقلاب، روزگاری در لباس روحانیت و روزگاری در لباس مدرنیته