با توسعه فرشبافی مشکل عمده بیکاری در کشور را می توان حل نمود