بازسازی بازار چه عودلاجان با صرف 6 میلیارد تومان هزینه