ادعای رئیس اتاق اصناف درباره میزان لوازم خانگی قاچاق مورد تأیید نیست