مذاکره با ۳ ایرلاین خارجی برای برقراری پرواز مستقیم به ایران