اگر مدیران نجومی تخلف نکرده بودند، چرا معذرت خواستید؟/ چرا آنان را برکنار کردید؟