کارگاه آشنایی با حقوق کودک در دادگستری خوزستان برگزار شد