سومری ها هفت هزار سال قبل در عراق فرودگاه داشتند !