مخالفت پلیس با تبدیل محل فعالیت اوراقچی های شوش به پارک