معاون فرهنگی سپاه:مدیری که چشمش به لبخند دشمن است، نمی تواند مشکلات را حل کند