واکنش جامعه مدرسین به برگزاری کنسرت در قم: صبر و حوصله مردم متدین و مراجع بزرگ محدود است