آیت الله صدیقی: نیروی انتظامی، پرتلاش ترین سازمان کشور است