قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حوزه قضایی خواجه آذبایجان شرقی