دویچه وله: ظریف و کری در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل