برگزاری نشست کمیته راهبردی کنفرانس توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست