دانشجویان برای پیاده‌روی اربعین نیاز به وثیقه ندارند