تصویب لایحه ای برای برخورد با کشاورزانی که مزارع خود را می سوزانند