راه‌اندازی فراکسیون پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر