نمایشنامه‌خوانی «در خانه ام ایستاده بودم...» در ۲ روز