آغاز انتقال اوراقچیان میدان شوش به مجتمع ثامن‌الحجج