بهره برداری از دانشکده فنی و آزمایشگاه تهران شمال دانشگاه آزاد