وزیر علوم : کرسی زبان فارسی در کره جنوبی گسترش می یابد