واگویه‌های یک زن زندانی با زندانی سیاسی و چند نکته قابل تأمل