دانشگاه اصفهان و دانشگاه سئول پیمان خواهر خواندگی امضا کردند