انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان کرمان و تکنوپارک ریکور روسیه