925 دانشجوی جدیدالورود در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پذیرش شدند