چمران: آب شرب ساختمان‌های درحال احداث باید قطع شود