کسب رضایت مردم هدف نهایی در سیستم اداری اسلامی است