سخن امام علی(ع) درباره شوخی کردن پیامبر(ص) با اصحاب