توضیحات پژوهشگاه رویان درباره آزمایش روی میمون های قاچاق وارداتی