هماهنگ نبودن سازمان ها در مواقع بحران سبب موازی کاری در کارها می شود