پدیده نادر تاریکی کامل آسمان در این هفته واقع می شود!