تعطیلی مدارس و دانشگاه های اهواز به دلیل آلودگی هوا