فرمانده پلیس: شناسایی تعدادی از گروه های تروریستی در مرزهای شرقی و غربی