تجلیل از ۳ کارگردان در انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان