با حذف شهید فهمیده از کتاب‌های درسی برخورد قانونی می کنیم