رونق به بازار مسکن بازگشته/ جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد