افزایش جمعیت سالمندان جهان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر تا ۲۰۳۰